tìm từ bất kỳ, như là smh:

white collar jobs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?