tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

white people have it hard chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?