tìm từ bất kỳ, như là trill:

white trash hoe down chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?