tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
When blacks don't date or mess around with whites.
I don't mess with no whitejunk!
viết bởi mc2002 10 Tháng hai, 2012