tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Saying, or staring at, a word so many times (or for so long) that it no longer seems like a word.
"I said 'gum' so many times I started whitespacing it."
viết bởi ThePIB 19 Tháng mười một, 2012