tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Steering wheel of a car, truck, or SUV
One hand on da whizzeel.
viết bởi fred 15 Tháng năm, 2003