tìm từ bất kỳ, như là cunt:

who are you im a koo chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?