tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word that when you say it makes you look stupid and retarded. Doesn't really mean anything.
Kaylyn: HI!
Sarah: WHOBLAH!
viết bởi Sushi boy 11 Tháng tám, 2005

Words related to whoblah

brick me brick bricks yourmom