tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To kick violently. To kick in a violent fit of rage.
He whockered the small children then he whockered their parents.
viết bởi babysnatcher 08 Tháng sáu, 2007

Words related to whocker

children hurt kick violent wocker