tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A prolongued version of the word WHO. Usually in reponse to something very pleasing.
Sausage 1: Yo did you hit that shit?
Sausage 2: ohhhhhhh yeaaaaaaaa
Sausage 3: whoooooooooooo
viết bởi Steven Muntner *see RAT-MAN 28 Tháng hai, 2005