tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
when the situation calls for more than just WTF
guy1: dude i just ripped my ballsack!?!?!

guy2: WHOWAYYOO!!!!
viết bởi bamaboy2414 02 Tháng hai, 2011