tìm từ bất kỳ, như là sex:

why did they have to put it in this country? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?