tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
the foreskin of an uncircumsized cock.
the guys wickerbill added two inches to the length of his tallywhacker.
viết bởi stavin chain 02 Tháng tám, 2003
 
2.
The foreskin on the penis of an uncircumcised male
He Still has his wickerbill
viết bởi nick pedosa 15 Tháng tám, 2006