tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
From left, to right.
|-------|
the width is 7. See height
viết bởi TC 30 Tháng sáu, 2003