tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

wifey or hubby chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?