tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A black guy that always wants you to shut up when you talk to him. Usually good at athletics
That guy is such a Wilhiem
viết bởi Sally9098 17 Tháng ba, 2014