tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

will never ever trust anything you do chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?