tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Little, small in size/volume.
"Woah, man she has a wincy butt."
viết bởi Cody Spaulding 24 Tháng hai, 2005

Words related to wincy

incy little pince pinced pincier pincing pincy