tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. To make wise

2. To become wise
He should wisen up to the realities of life.
viết bởi BirdOfPrey 09 Tháng mười, 2006
35 15