tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

with my mind on my money and my money on my mind chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?