tìm từ bất kỳ, như là wyd:

with your thumb perpendicular to your middle finger chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?