tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

without a man chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?