tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

witty response chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?