tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
scrotum
Distracted by a girl in the stands, Gil took his eye off the play and caught a line drive square in the wizzak.
viết bởi MrMOSCRU 07 Tháng chín, 2009