tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When somethin hapens that is cool, amazing, or sweet.

Kinda like off the chain
Oh damn that was wizzerrd.

Did you see that dunk it was wizzerrd.
viết bởi BIG-CDUB by way of QS 09 Tháng một, 2008
 
2.
Something cool or something amazing.Something you cant believe.
That hair cut is wizzerrd.

I cant believe that dawg it was wizzerrd.
viết bởi BIG-CDUB by way of my girl QS 08 Tháng một, 2008