tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

wolf to guard the sheep chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?