tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Slang. A flirty woman. A woman who makes advances.
Sally was cute, but she was a wolfus so I didn't ask her out.
viết bởi Emollire 24 Tháng mười hai, 2013