tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
One who seeks wonders. Finds everything wonderful in life.
The boy is a wonderholic.
viết bởi Sohei Sasahara 03 Tháng ba, 2014