tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Penis ;
"Its hanging from her wong wong!"
viết bởi Katierae66 23 Tháng tư, 2010