tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a slang term for someone on ketamine
k'd up? you look like a wonkey donkey!
viết bởi Alan C 25 Tháng năm, 2006
 
2.
When A Girl/Woman Has One Larger Breast Than The Other.
Look At That Bitch! Shes Such A Wonkey Donkey!
viết bởi TashaB 12 Tháng hai, 2008