tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the stupidest goofiest mo fo you have ever seen
you wonkie mo fo
viết bởi dAmE 22 Tháng một, 2004