tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A polite way to say, "Forget it," in response to a work request.
Yep. I just marked that bad boy WONTFIX and sent it back to the business unit.
viết bởi Paul Sisler 01 Tháng sáu, 2005