tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Verb; The act of taking all the wontons out of the wonton soup
Michael: "Johnny! Quit wontonging all the wontons out of the wonton soup!"
Johnny: "But that's the best part!"

wonton soup chinese stealing food
viết bởi mfalcon074 05 Tháng tám, 2011