tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
the most badass person you will ever meet. supersexy.
HOLY SHIT ITS THE WOO MASTER GENERAL!!!! BOW DOWN TO HIS AMAZINGNESS!!!!!
viết bởi W.M.G.V2 27 Tháng bảy, 2009

Words related to woo master general

badass chuck norris crazyass motherfucker jet li sex