tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
another word for retarded or stupid.
1.MY LAGGY INTERNET IS SO WOODF.

2. Wow, i'm such a woodf.
viết bởi dawgface 30 Tháng năm, 2011