tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
fucking fucker fuck
look at that woomper
viết bởi repreasent 19 Tháng mười, 2003