tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

words used by internet faggots chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?