tìm từ bất kỳ, như là ethered:

work one´s butt off chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?