Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sex:

work twenty four seven chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?