tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
work computer
Me: Dammit. The workputer crashes again.
viết bởi cheeygeek 21 Tháng mười một, 2011