tìm từ bất kỳ, như là wcw:

worse than kfc chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?