tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
what's going on?

-OR-

what you doing?
Ali: oi badman, woss gwannin?
Blawal: Chillin Bruv.
viết bởi SxcBbz 27 Tháng năm, 2008

Words related to woss gwannin?

ali badman bruv chillin gwannin