tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

wow did she just do that chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?