tìm từ bất kỳ, như là thot:

wtc(what the couz) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?