tìm từ bất kỳ, như là swag:

wtf does that mean? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?