tìm từ bất kỳ, như là sex:

wtfug were they thinking chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?