tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Sexy,smashing kinky thing full of grace.
She is my wupsy girl.
viết bởi fullofgrace 09 Tháng mười hai, 2010