tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Slang for: what is your
Hello. My name is John Smith. Wushur name?
viết bởi ethicalhacker 31 Tháng năm, 2006