tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

www.myspace.com/thebandolay chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?