tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
what you know about that
Human 1: I fux with that 70's music, hardbody!
Human 2: Yea me 2, I used to list......
Human 1: Silence! #wykat
viết bởi Your name can't be blank FTW 29 Tháng mười một, 2011